Letnji kurs - Toronto Business Atsademi

Opšte

Dostupno je više lokacija: 2

Opis programa

ÐобÑодоÑли Ñ ÑединÑÑвено пÑедÑзеÑниÑко иÑкÑÑÑво

ÐаÑÑо ТоÑонÑо ÐÑÑинеÑÑ ÐÑадеми?

115863_ScreenShot2019-05-28at2.31.27PM.png

Ðа ли имаÑе одлиÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð¸Ð´ÐµÑÑ, али не знаÑе како да поÑнеÑе? Ðа ли желиÑе да напÑавиÑе паÑÐ·Ñ Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи по ваÑем избоÑÑ, или желиÑе да поÑÑанеÑе пÑедÑзеÑник? ÐоÑловна академиÑа ТоÑонÑо може вам помоÑи да оÑÑваÑиÑе ове ÑиÑеве и ÑÑпеÑе Ñ Ð¿Ð¾Ñловном ÑвиÑеÑÑ.

ÐÑоз Ð¾Ð²Ñ ÑеволÑÑионаÑÐ½Ñ ÑеÑÐ½Ñ ÑколÑ, инÑеÑакÑивна пÑедаваÑа Ñе ÑокÑÑиÑаÑÑ Ð½Ð° пÑедÑзеÑниÑÑво и меÑÑнаÑодно поÑловаÑе. Ðво Ñе ÑавÑÑено Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð±Ð¸Ð½Ð°ÑиÑи Ñа поÑеÑама гоÑÑÑÑÑÑÐ¸Ñ Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñника, менÑоÑа и ÑÑенеÑа коÑи ÑÑ ÑеномиÑани лидеÑи Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð´ÑÐºÐ¾Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи. ÐаÑе коÑпоÑаÑивне поÑеÑе ÑÑпеÑним компаниÑама као ÑÑо ÑÑ Ð¢Ð²Ð¸ÑÑеÑ, ÐÐРи ÐÐРпÑÑжаÑÑ ÑÑеÑниÑима ÑавÑÑен Ñвид Ñ Ñвакодневно поÑловно окÑÑжеÑе. ÐоÑловна академиÑа ТоÑонÑо Ñе ÑавÑÑена пÑилика за ÑазвиÑаÑе поÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑеÑÑина, пÑакÑиÑиÑаÑе пиÑÑÑинга или поÑÑеÑа ÑÑпÑеÑним компаниÑама!

ÐÑеглед пÑогÑама

Током ÑеÑÑе Ñколе, полазниÑи Ñе ÑадиÑи на оÑновном ÑÑÑаÑеÑком обÑазовном задаÑÐºÑ - ÑакмиÑеÑÑ Ð¿Ð¾Ñловног плана. РадеÑи Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодном ÑимÑ, водиÑемо Ð²Ð°Ñ ÐºÑоз неопÑодне коÑаке, од кÑеиÑаÑа идеÑе до ÑинанÑиÑÑког планиÑаÑа и пиÑаÑа плана. Ðи ÑеÑе имаÑи пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° покажеÑе ÑвоÑе новоÑазвиÑене вÑеÑÑине када Ñе ÑпÑÑиÑе на панел ÑиÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑдиÑа.

ÐоÑед изазовног ÑакмиÑеÑа Ñ Ð¿Ð¾Ñловном планÑ, пÑÑжиÑемо вам пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° ÑÑекнеÑе Ñвид Ñ Ð²Ð¸Ñоко конкÑÑенÑно ÑевеÑноамеÑиÑко ÑÑжиÑÑе. УÑиÑе од наÑбоÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑеÑом водеÑим ÑвÑеÑÑким компаниÑама као ÑÑо ÑÑ Ð¢Ð²Ð¸ÑÑеÑ, ÐÐРи ÐÐÐ!

Ðакон овог напоÑног Ñада, моÑи ÑеÑе ÑживаÑи Ñ ÑÑадиÑионалном наÑÐ¸Ð½Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñа Ñ Ð¡ÑевеÑÐ½Ð¾Ñ ÐмеÑиÑи. СмеÑÑен Ñ ÑÑÑÑ ÐовнÑовн ТоÑонÑо, видеÑеÑе Ñве оно ÑÑо Ñе наÑвеÑи канадÑки гÑад. ТакоÑе Ñемо оÑиÑи на Ñеднодневни Ð¸Ð·Ð»ÐµÑ Ð½Ð° ÐиÑагаÑине водопаде да биÑÑе Ñживали Ñ Ð½ÐµÐºÐ¸Ð¼ заÑÑоÑима и Ñживали Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ пÑиÑодном ÑеноменÑ.

ÐонкÑÑÑ Ð·Ð° поÑловни план

ÐиÑлиÑе да имаÑе оно ÑÑо Ñе поÑÑебно за Ñад Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодном ÑÐ¸Ð¼Ñ Ð¸ биÑи кÑÑниÑани побÑедник ÑакмиÑеÑа Ñ Ð¿Ð¾Ñловном планÑ? ÐаÑим ÑкÑÑÑиÑе ÑвоÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑенÑÑÐºÑ ÑÑÑÐ°Ð½Ñ Ñ Ð½Ð°Ñе ÑакмиÑеÑе Ñ Ð¿Ð¾Ñловном планÑ! ÐÑоз леÑÑÑ ÑÐºÐ¾Ð»Ñ ÑÐ°Ð´Ð¸Ñ ÑеÑе Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодном ÑÐ¸Ð¼Ñ Ð½Ð° наÑÑеÑаÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ñловном планÑ. Ðд кÑеиÑаÑа идеÑе, па до ÑлаÑа Ñ ÑÑдÑки одбоÑ, водиÑемо Ð²Ð°Ñ ÐºÑоз Ñве важне коÑаке. ÐаÑи ÑÑÑÑÑни менÑоÑи Ñе пÑоÑиÑениÑи ваÑе идеÑе и пÑÑжиÑи вÑиÑедне повÑаÑне инÑоÑмаÑиÑе како би вам помогли да ÑазвиÑеÑе идеÑе ваÑег Ñима коÑе ÑеÑе пÑоÑлиÑедиÑи ÑиÑеÑеним ÑÑдиÑама из ÑазлиÑиÑÐ¸Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑа.

115861_ScreenShot2019-05-28at2.31.16PM.png

ÐоÑÑÑÑÑÑи пÑедаваÑи

ÐаÑи пÑоÑеÑоÑи ÑÑваÑаÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑакÑивно окÑÑжеÑе за ÑÑеÑе, оÑигÑÑаваÑÑÑи да Ñе ÑÑÑе Ñвако миÑÑеÑе. ÐаÑа леÑÑа Ñкола Ñе Ð²Ð°Ñ ÑпознаÑи Ñа лидеÑима из неколико ÑазлиÑиÑÐ¸Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑа, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи банкаÑÑÑво, пÑаво, ÑаÑÑноводÑÑво и пÑедÑзеÑниÑÑво. ÐаÑÑÑи вам заокÑÑжен пÑиÑÑÑп Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¸ÐºÐ¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑа. ÐоÑи Ñе боÑи наÑин да наÑÑиÑе о овим конкÑÑенÑним ÑÑжиÑÑима, него да комÑниÑиÑаÑе Ñа онима коÑи га Ñвакодневно живе.

УмÑежаваÑе, поÑеÑе коÑпоÑаÑиÑама

ÐÑоз пÑогÑам ÑеÑе имаÑи пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° Ñе ÑпознаÑе Ñа пÑедÑзеÑниÑима, диÑекÑоÑима и ÑÑÑÑÑÑаÑима из низа облаÑÑи. ÐоÑпоÑаÑивне поÑеÑе Ñе вам пÑÑжиÑи ÑанÑÑ Ð´Ð° пÑоÑеÑаÑе около и ÑÑекнеÑе дÑбоко ÑазÑмеваÑе ÑÑнкÑиониÑаÑа компаниÑа. ÐаÑÑÐ¸Ñ ÑеÑе о Ñвакодневном поÑловаÑÑ, као и Ñвид Ñ Ð´ÑгоÑоÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ñ ÑÑÑаÑегиÑÑ Ð½Ð° динамиÑним ÑÑжиÑÑима. Ðи Ñемо пÑиÑÑÑÑвоваÑи бÑоÑним мÑежним догаÑаÑима Ñ Ð³ÑадÑ, гдÑе можеÑе комÑниÑиÑаÑи Ñа онима коÑи живе и Ñаде Ñ Ð¢Ð¾ÑонÑÑ. ÐоÑлÑÑаÑÑе ÑиÑова иÑкÑÑÑва и можда Ñак добиÑеÑе ÑмÑеÑниÑе за Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ñловни план! ABC Business Academy ÑакоÑе домаÑин годиÑÑег ÐÐµÐµÑ Ð¢Ñе ÐкпеÑÑÑ Ð´Ð¾Ð³Ð°ÑаÑа, где ÑеÑе имаÑи пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° ÑлÑÑаÑе невеÑоваÑне пÑиÑе ÑÑÑÑÑÑака. СлÑÑаÑÑе инÑпиÑаÑивне пÑиÑе Ð¼Ð»Ð°Ð´Ð¸Ñ ÑÑди Ñ Ð±Ð¸Ð·Ð½Ð¸ÑÑ, и ÑÑо Ñе наÑважниÑе, виÑе могÑÑноÑÑи за ÑмÑежаваÑе!

115862_ScreenShot2019-05-28at2.31.07PM.png

ШÑа ÑÐ¾Ñ ÑÑеба да знаÑ

Ðнамо да оÑганизоваÑе пÑÑоваÑа Ñ Ð½ÐµÐºÑ ÑÑÑÐ°Ð½Ñ Ð·ÐµÐ¼ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ биÑи ÑÑÑеÑно, заÑо наÑа ÑеÑна Ñкола Ñади Ñав ÑÑÑд за ваÑ! Све ÑÑо ÑÑебаÑе да ÑоÑÑиÑаÑе ÑÑ Ð°Ð²Ð¸Ð¾Ð½Ñке каÑÑе, виза или еТРи ÑÑана Ñоком ÑиÑавог кÑÑÑа. Ðа Ñве оÑÑало Ñе бÑине Ñ ÑколаÑини!

ШколаÑина ÑкÑÑÑÑÑе:

 • СмеÑÑаÑ
 • ÐÐ°ÐºÐµÑ Ð´Ð¾Ð±ÑодоÑлиÑе
 • ÐÑедаваÑа
 • ÐаÑеÑиÑал кÑÑÑа
 • ÐогаÑаÑи ÑмÑежаваÑа
 • СеминаÑи и поÑеÑе пÑедÑзеÑима
 • ÐоÑвÑда о завÑÑеÑкÑ
 • 24/7 Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð¾ÑдинаÑоÑа
 • ÐкÑклÑзивни пÑиÑÑÑп наÑÐ¾Ñ ÐлÑмни мÑежи
 • ÐогÑÑноÑÑ Ð´Ð° поÑÑанемо део наÑег Ñима
 • Ðеднодневни Ð¸Ð·Ð»ÐµÑ Ð½Ð° ÐиÑагаÑине водопаде и иÑкÑÑÑво коÑе ÑеÑе памÑиÑи до кÑаÑа живоÑа!
Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

We are a world-leading organization for delivering entrepreneurial-based education programs all over the world, with the intention of bringing together young and ambitious individuals with successful ... Pročitajte više

We are a world-leading organization for delivering entrepreneurial-based education programs all over the world, with the intention of bringing together young and ambitious individuals with successful entrepreneurs. Our world-class educators & mentors are entrepreneurs, founders, business owners and investors who teach the skills, mindsets, and frameworks necessary in today’s competitive environment. Pročitajte manje
Toronto , Munitsh , San Јose , Dablin + 3 Više Manje