Letnji kurs - Minhen Business Atsademi

Opšte

Dostupno je više lokacija: 2

Opis programa

ÐобÑодоÑли Ñ ÑединÑÑвено иÑкÑÑÑво Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑлÑаÑиÑама

ÐаÑÑо ÐÑниÑÑ ÐÑÑинеÑÑ ÐÑадеми?

Ðко желиÑе да живиÑе и ÑÑиÑе конÑÑлÑаÑиÑе Ñ ÑенÑÑÑ ÐвÑопе, онда Ñе ÐинÑенÑка поÑловна академиÑа пÑаво меÑÑо за ваÑ! СазнаÑÑе виÑе о изазовима Ñ ÐºÐ¾Ñима Ñе ÑÑаÑÑÑпи ÑÑÑÑеÑÑ, ÑÑÑаÑÑÑÑе Ñа ÑиÑеÑеним менÑоÑима и ÑадиÑе на ÑвоÑим поÑловним и лидеÑÑким вÑеÑÑинама изван ÑÑиониÑе. ÐобоÑÑаÑÑе ÑвоÑе пÑоÑеÑионалне и лиÑне ÑпоÑобноÑÑи, ÑÑекниÑе нова иÑкÑÑÑва, мÑÐµÐ¶Ñ Ð¸ пÑÑоваÑа. ÐаÑанÑÑÑемо да Ñе вам наÑа леÑÑа Ñкола оÑÑавиÑи глад за ÑÑпеÑом!

ÐÑеглед пÑогÑама

115866_ScreenShot2019-05-28at2.35.59PM.png

ÐединÑÑвено иÑкÑÑÑво ÑÑеÑа Ñ ÐинÑенÑÐºÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñи Ñе вам омогÑÑиÑи да ÑазвиÑаÑе лиÑне и пÑоÑеÑионалне вÑеÑÑине кÑоз инÑеÑакÑÐ¸Ð²Ð½Ñ Ð½Ð°ÑÑÐ°Ð²Ñ Ñа иÑкÑÑним пÑоÑеÑоÑима. УÑеÑниÑи Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¿ÑимиÑениÑи ове вÑеÑÑине на ÑÑваÑне поÑловне ÑлÑÑаÑеве виÑоко пеÑÑпекÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑÑаÑÑÑпа.

ÐизаÑниÑана Ñако да одÑажава ÑÑенÑÑне ÑÑжиÑне изазове, наÑа леÑÑа Ñкола Ñе Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°ÑÑиÑи ÑÑа Ñе поÑÑебно да би Ñе поÑÑигло напÑедоваÑе Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑенÑном окÑÑжеÑÑ. ÐÑкоÑиÑÑиÑе заÑедниÑÑ Ð¿ÑоÑеÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ½ÑоÑа коÑи деле наÑе ÑавеÑе, иÑкÑÑÑво и ÑÑÑÑÑноÑÑ Ñа наÑим ÑÑеÑниÑима. Ðни ÑÑ ÑÑпоÑÑавили ÑÑпеÑне, иноваÑивне компаниÑе и доказали да ÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¸ од наÑÑÑаÑниÑÐ¸Ñ Ñмова Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи.

Ðа биÑмо нагÑадили Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ñан Ñад, одлазимо на ÐиÑÐ½ÐµÐ¸Ð¾Ð²Ñ Ð¸Ð½ÑпиÑаÑиÑÑ, ЦиндеÑелла'Ñ Ð¦Ð°ÑÑле - двоÑÐ°Ñ ÐеÑÑÑÑванÑÑеин. ÐÑÑÑажиÑе Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñеноменалан двоÑÐ°Ñ Ñа ÑвоÑим новим пÑиÑаÑеÑима и одвоÑиÑе мало вÑемена да Ñе опÑÑÑиÑе!

Ðе пÑопÑÑÑиÑе Ð¾Ð²Ñ ÑединÑÑÐ²ÐµÐ½Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° ÑÑекнеÑе иÑкÑÑÑво Ñ ÑÑваÑном живоÑÑ Ð¸ напÑавиÑе извÑÑÐ½Ñ Ð½Ð°ÑÑавÑ!

ÐаÑÑÐ½ÐµÑ Ð¿ÑогÑама ÐÐÐ ... ФликбÑÑ!

115864_ScreenShot2019-05-28at2.36.08PM.png

УпознаÑÑе Ñе, поÑавÑеÑÑÑÑе Ñе и ÑÑиÑе од евÑопÑке компаниÑе за пÑÑжаÑе мобилноÑÑи бÑÐ¾Ñ 1! Рад Ñа наÑбÑже ÑаÑÑÑÑом и изÑзеÑно ÑÑпеÑном компаниÑом ФликбÑÑ Ñе ваÑа пÑилика Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑÑ, Ñако да Ñе боÑе да Ð²Ð°Ñ Ñм бÑде оÑÑÐ°Ñ Ð¸ да ÑÑ Ð¸Ð´ÐµÑе ÑпÑемне! ÐоÑавÑеÑÑÑÑе Ñе Ñа компаниÑом о ÑиÑовим ÑÑенÑÑним пÑепÑекама и помогниÑе им да бÑже ÑаÑÑÑ Ð¸Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐ¼ÐµÐ½ÑиÑаÑем ваÑÐ¸Ñ Ð¸Ð´ÐµÑа! ÐамиÑÑаÑÑÑи Ñебе као конÑÑлÑанÑа коÑи ÑеÑава ÑÑÑдиÑÑ ÑлÑÑаÑа о ÑазлиÑиÑим Ñемама, поближе пÑоÑÑиÑе ÑиÑÐ¾Ð²Ñ ÑÑÑÑÑноÑÑ Ð¸ поÑловни модел, и пÑонаÑиÑе кÑеаÑивно ÑеÑеÑе âван оквиÑаâ.

ЦаÑе ЦÑалленге ЦомпеÑиÑион

Рад на Ð½Ð¸Ð·Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð° из ÑÑваÑног живоÑа помоÑи Ñе вам да оÑаÑаÑе инÑоÑмаÑиÑе коÑе ÑÑе ÑÑекли на пÑакÑиÑан наÑин. Ðао Ñим, ви ÑеÑе ÑадиÑи Ñа наÑом мÑежом ÑÑаÑÑÑпова да донеÑеÑе Ñвеже идеÑе и ÑеÑеÑа за ÑÑол. ÐаÑи менÑоÑи коÑи пÑÑжаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÐºÑ Ñе вам пÑÑжиÑи помоÑ! У пÑедмеÑима Ñе биÑи покÑивен низ Ñема, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи маÑкеÑинг, ÑÑдÑке ÑеÑÑÑÑе, ÑинанÑиÑе и дигиÑализаÑиÑÑ. Ðви изазови Ñе вам пÑÑжиÑи веÑÑине за Ñад Ñ Ð±Ñзом ÑакмиÑаÑÑком окÑÑжеÑÑ. ÐÑеÑÑине коÑе ÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð¿Ñодне за данаÑÑи поÑловни ÑвиÑеÑ. ÐавÑÑни догаÑÐ°Ñ Ð¦Ð°Ñе ЦÑалленге Ñе Ñе одÑжаÑи Ñ Ð¸Ð½ÑпиÑаÑивним ÑÑавовима наÑег паÑÑнеÑа ÐиндÑпаÑе! ШÑа Ñе боÑе меÑÑо за излагаÑе онога ÑÑо ÑÑе наÑÑили Ñоком леÑÑе Ñколе.

ÐенÑоÑи

ÐÑоз Ð²Ð°Ñ Ñад Ñ Ð³ÑÑпи ÑеÑе имаÑи и подÑÑÐºÑ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ½ÑоÑа. ÐиÑово богаÑо знаÑе и иÑкÑÑÑво помоÑи Ñе вам да Ñе поÑÑÑдиÑе да пÑонаÑеÑе ÑединÑÑвена и опÑимална ÑÑеÑеÑа за изазове ÑлÑÑаÑа. ÐиÑови ÑавеÑи Ñе вам помоÑи да напÑавиÑе маÑе гÑеÑака, и имаÑеÑе виÑе вÑемена да Ñе ÑокÑÑиÑаÑе и ÑазвиÑеÑе наÑбоÑе поÑловне идеÑе. ÐенÑоÑÑÑво пÑедÑÑавÑа моÑан Ð°Ð»Ð°Ñ Ð·Ð° оÑобни ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ Ð¸ оÑнаживаÑе коÑи пÑÑжа ÑединÑÑвене и вÑиÑедне пÑоÑеÑионалне и оÑобне вÑеÑÑине. Ðбог Ñога Ñе Ñо Ñокална ÑаÑка Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ñ Ð»ÐµÑÑÐ¾Ñ Ñколи!

115865_ScreenShot2019-05-28at2.36.17PM.png

ШÑа ÑÐ¾Ñ ÑÑеба да знаÑ

Ðнамо да оÑганизоваÑе пÑÑоваÑа Ñ Ð½ÐµÐºÑ ÑÑÑÐ°Ð½Ñ Ð·ÐµÐ¼ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ биÑи ÑÑÑеÑно, заÑо наÑа ÑеÑна Ñкола Ñади Ñав ÑÑÑд за ваÑ! Све ÑÑо ÑÑебаÑе да ÑоÑÑиÑаÑе ÑÑ Ð°Ð²Ð¸Ð¾Ð½Ñке каÑÑе, Ñве поÑÑебне визе и ÑÑана Ñоком ÑиÑавог кÑÑÑа. Ðа Ñве оÑÑало Ñе бÑине Ñ ÑколаÑини! ШÑа Ñе ÑкÑÑÑено Ñ ÑколаÑинÑ?

 • СмеÑÑаÑ
 • ÐоÑÑÑак
 • ÐÐ°ÐºÐµÑ Ð´Ð¾Ð±ÑодоÑлиÑе
 • ÐÑедаваÑа
 • ÐаÑеÑиÑал кÑÑÑа
 • ÐогаÑаÑи ÑмÑежаваÑа
 • СеминаÑи и поÑеÑе пÑедÑзеÑима
 • ÐоÑвÑда о завÑÑеÑкÑ
 • 24/7 Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð¾ÑдинаÑоÑа
 • ÐкÑклÑзивни пÑиÑÑÑп наÑÐ¾Ñ ÐлÑмни мÑежи, могÑÑноÑÑ Ð´Ð° поÑÑанеÑе дио наÑег Ñима
 • Ðеднодневни Ð¸Ð·Ð»ÐµÑ (ÐвоÑÐ°Ñ ÐеÑÑÑÑванÑÑеин - ÐиÑнеиÑев ÐвоÑÐ°Ñ ÐепеÑÑге !) РиÑкÑÑÑво коÑе ÑеÑе памÑиÑи до кÑаÑа живоÑа!
Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

We are a world-leading organization for delivering entrepreneurial-based education programs all over the world, with the intention of bringing together young and ambitious individuals with successful ... Pročitajte više

We are a world-leading organization for delivering entrepreneurial-based education programs all over the world, with the intention of bringing together young and ambitious individuals with successful entrepreneurs. Our world-class educators & mentors are entrepreneurs, founders, business owners and investors who teach the skills, mindsets, and frameworks necessary in today’s competitive environment. Pročitajte manje
Toronto , Munitsh , San Јose , Dablin + 3 Više Manje