Kina preduzeћe letnji program

Opšte

Dostupno je više lokacija: 2

Opis programa

окÑ_пÑ01

ÐÑдÑÑи поÑловни лидеÑи ÑÑеба да бÑде иÑпÑÑена повеÑеÑем Ñ Ð·Ð½Ð°ÑÑÑи ÑÑа Ð¸Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸ воÑа Ñини, веÑÑÑемо Ñедан Ñакав квалиÑÐµÑ Ð¸Ð¼Ð° Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ñ Ð¿ÐµÑÑпекÑивÑ. ÐинеÑки пÑедÑзеÑа леÑо ÐÑогÑам нÑди пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° ÑÑекнеÑе Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ñ Ð¿ÐµÑÑпекÑÐ¸Ð²Ñ Ð¿Ð¾ÑевÑи од ÐзиÑе и Ñегове наÑзанимÑивиÑе земÑе одмаÑ: Ðина.

СазнаÑÑе како да воде дÑÑге, да ли Ñе Ñ ÐºÐ»Ð°Ñи диÑкÑÑиÑе глобалне економиÑе, или ÑÐ²Ð¾Ñ Ñим Ñ ÑÑаÑÑ Ñп ÑадиониÑа, пÑонаÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð³Ð»Ð°Ñ Ð¸ коÑиÑÑиÑи ово иÑкÑÑÑво да обогаÑиÑе ÑÐ²Ð¾Ñ ÑÐµÑ Ð²ÑеÑÑина и повÑаÑак из ШангаÑа главе и Ñамена изнад ÑвоÑим вÑÑÑаÑима .

ÐÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам Ñе намеÑен амбиÑиозним бÑдÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑа, кÑеаÑоÑа полиÑике и пÑедÑзеÑнике да ÑÑÐµÐºÐ½Ñ Ð¿ÐµÑÑпекÑÐ¸Ð²Ñ ÑеÑка инÑаÑдеÑа "на ÐинÑ. Ðво Ñе заиÑÑа ÑединÑÑвен пÑогÑам нÑди пÑиваÑÐ½Ñ ÐандаÑин ÑколаÑинÑ, маÑÑÑоÑÑке на кинеÑке полиÑиÑке економиÑе, и пÑедÑзеÑниÑÑво ÑадиониÑе водиÑеÑи ÑÑÑÑÑÑаÑи индÑÑÑÑиÑе.

Ðи желимо ÑÐ²Ð°ÐºÑ Ñингл наÑÐ¸Ñ ÑÑÑденаÑа да поÑне пÑÑоваÑе на наÑем пÑогÑÐ°Ð¼Ñ ÐºÐ¾Ñи пÑедÑÑавÑа ÑÑанÑÑоÑмаÑиван пÑÑоваÑе. ÐÑогÑам Ñе намеÑен ÑÑÑденÑима да Ñе заÑÑбим Ñ Ð³ÑÐ°Ð´Ñ Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°ÑÑ, Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ð¼Ðµ иÑÑакао ÑÑеÑе иÑкÑÑÑво и меÑÑнаÑодне пÑиÑаÑеÑе.

У ÐаÑÑеÑÑлаÑÑÐµÑ Ð¿ÑÑжиÑи пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° ÑазговаÑаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑиÑке Ñизике, модела економÑког ÑазвоÑа и важне пÑогÑаме ÑпоÑне полиÑике. Ðа ÑÑаÑÑ Ñп ÑадиониÑе ÑÑ Ð´Ð¸Ð·Ð°ÑниÑани за ваÑÑ ÐºÑеаÑивноÑÑ Ð¿ÑоÑвеÑао и Ñад на ÑвоÑе лидеÑÑке и комÑникаÑиÑÑÐºÐ¸Ñ Ð²ÐµÑÑина. ÐÑиваÑни мандаÑина ШколаÑина Ñе побоÑÑаÑи ÑвоÑÑ Ð±Ð¸Ð¾Ð³ÑаÑиÑÑ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð½Ñ Ð´Ð° комÑниÑиÑаÑе Ñа Ñедне ÑÑеÑине ÑвеÑÑке попÑлаÑиÑе.

Ðа би наÑвиÑе из овог иÑкÑÑÑва, моÑаÑеÑе да изаÑеÑе из ÑвоÑе зоне ÑдобноÑÑи и да Ñе бави Ñа кинеÑком кÑлÑÑÑом, као и Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð¸ кÑлÑÑÑа Ñ 2016 коÑоÑÑе. Ðи Ñемо Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð²ÐµÑÑи да иÑÑÑажиÑе ÑазлиÑиÑе делове ШангаÑÑ, као и дÑевне кинеÑке гÑадове, Ñако да заиÑÑа можеÑе иÑкÑÑиÑи Ð¾Ð²Ñ Ð´Ð¸Ð²Ð½Ñ, Ñазнолика.

Ðво Ñе пÑилика да пÑонаÑе ÑвоÑÑ ÑÑÑаÑÑ, ÑÐµÑ Ð°ÐºÐ¾ можеÑе да пÑонаÑеÑе ÑвоÑÑ ÑÑÑаÑÑ, ÑÑÐ¿ÐµÑ Ñе ÑÑкоÑо ÑÑледиÑи.

 • ÐеаÑн ÐандаÑин Ñа пÑиваÑним ÑÑÑоÑима
 • РазÑмеÑи бÑз економÑки модеÑнизаÑиÑÑ Ðине
 • СÑваÑиÑи полиÑиÑÐºÑ Ð°Ð³ÐµÐ½Ð´Ñ Ðине
 • РазÑмеÑи кинеÑÐºÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ñа дÑÑгим економÑким ÑÑпеÑÑила
 • ÐÑлободиÑе ÑвоÑÑ ÐºÑеаÑивноÑÑ Ð¸ пÑедÑзеÑниÑки погон
 • ÐÑкÑÑÑво оно ÑÑо Ñе поÑÑебно да Ñе покÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ñао Ñ Ðини
 • СазнаÑÑе како да напиÑÑ Ð±Ð¸Ð·Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½
 • ÐоживиÑе кинеÑко ÑÑжиÑÑе
 • РазÑмеÑÑ Ð¸Ð·Ð°Ð·Ð¾Ð²Ðµ и могÑÑноÑÑи на кинеÑком ÑÑжиÑÑÑ
 • РазмеÑÑÑÑ Ð¸Ð´ÐµÑе Ñа ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÑденаÑа из Ñелог ÑвеÑа
 • ЦаÑÐµÐµÑ ÑÐ°Ð¸Ñ Ñа меÑÑнаÑодним оÑганизаÑиÑама и Ð¼Ð»Ð°Ð´Ð¸Ñ ÑÑÑÑÑÑака Ñ Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°ÑÑ
 • ÐÑоÑиÑиÑи ÑвоÑÑ Ð¼ÑÐµÐ¶Ñ Ð¸ бÑдÑÑе пеÑÑпекÑиве каÑиÑеÑе Ñ ÐзиÑи
ÐкÑ_пÑ04

2 - 1 ÐÑиваÑни мандаÑина ШколаÑина

Ðневни пÑиваÑне мандаÑина наÑÑава, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи из ÑÑиониÑе инÑеÑакÑивног ÑÑеÑа.

ÐÑиваÑни ÐандаÑин ÐаÑÑава Ñе Ñе ÑокÑÑиÑаÑи пÑвенÑÑвено на Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð¸ ÑиÑаÑе: ÑÐ¸Ñ Ñе да ÑÑÑденÑи ÑвеÑен Ñа дневним инÑеÑакÑиÑама Ñ ÐандаÑин и да бÑде изложен на наÑÑеÑÑе говоÑног Ñезика Ñ ÑвеÑÑ.

Ðве ÑеÑиÑе Ñе биÑи пÑилагоÑена Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ñ Ñа пÑеÑÑодним ÑÑÑÑеÑима ÑÑеника Ñа ÐандаÑин. ÐеÑÑÑим, ми не оÑекÑÑемо да наÑи ÑÑÑденÑи Ð²ÐµÑ Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ð¸ ÐандаÑин ÑколаÑÐ¸Ð½Ñ Ð¿Ñе долаÑка Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам.

 • ÐоздÑав и мали ÑазговоÑ
 • ÐÑедÑÑави Ñе
 • РазговаÑаÑÑе о ваÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð´Ð¸Ð½Ð¸
 • ТÑаже и даÑÑ ÑпÑÑÑÑва
 • ÐÑеÑемо по ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¡ÑангÑаи Ñавног пÑевоза
 • ÐаÑÑиÑе кинеÑки ÑиÑÑем бÑоÑева
 • ÐлаÑаÑе Ñобе Ñа кинеÑком ÐÑан
 • ÐÑповина намиÑниÑе
 • ÐаÑÑÑиÑи Ñело и наÑпопÑлаÑниÑе кинеÑка Ñела
 • ÐÑикеÑÑ ÐºÐ°ÐºÐ¾ да ÑазмеÑÑÑÑ Ð²Ð¸Ð·Ð¸Ñ ÐºÐ°ÑÑе
 • ÐоговоÑиÑи меÑÑо и вÑеме да Ñе ÑÑеÑÐ½Ñ Ð¿ÑиÑаÑеÑе
 • ÐкÑÑанге девизе
 • Ðако поÑлаÑи Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ Ñ ÐºÐ¸Ð½ÐµÑке банке
ÐкÑ_пÑ02

5 Ñазлога заÑÑо би ÑÑебало иÑÑÑажиÑи СÑангÑаи овог леÑа:

 1. УÑпон Ðине и Ñеног Риппле ÐÑÑеÑÑ ÑвеÑÑ Ñе ÑгÑаÑен Ñ Ñваком аÑпекÑÑ Ð½Ð°Ñег живоÑа. ÐÑидÑÑжиÑе Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам Ñ ÑиÑÑ ÑазвоÑа дÑбоко ÑазÑмеваÑе ÑвеÑÑке глобалном окÑÑжеÑÑ.
 2. Ðина Ñе земÑа пÑоÑивÑеÑноÑÑи. Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°Ñ Ð¸Ð»ÑÑÑÑÑÑе пÑоÑивÑеÑноÑÑи измеÑÑ ÑÑадиÑионалне кÑлÑÑÑе и маÑеÑиÑала коÑиÑнике, где ÐаÑÑ ÐееÑÑ ÐеÑÑ, а Ñе назван Ðев ÐоÑк на Ðалеком иÑÑокÑ.
 3. ÐобиÑаÑÑ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ñ Ð¿ÐµÑÑпекÑивÑ, ÑÑо Ñе помоÑи да Ñе издвоÑиÑе из гомиле, да ли Ñен Ñ ÑвоÑим ÑнивеÑзиÑеÑÑким апликаÑиÑама, ÑÑажиÑаÑе апликаÑиÑе, или инÑеÑвÑÑе дипломиÑани поÑао.
 4. ÐÑкÑÑÑво живоÑа и ÑÑÑдиÑаÑа Ñ Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°ÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑÑе да ÑÑе глобални гÑаÑанин, коÑи пÑепознаÑе помеÑаÑа глобалне Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÐºÑ Ð¸ поÑÑебе за бÑдÑÑе лидеÑе и меÑÑнаÑодним оÑганизаÑиÑама да бÑзо пÑилагоде Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ñомени.
 5. СавÑÑена пÑилика да пÑÑÑÑÑ ÐÐ¸Ð½Ñ Ð¸ поÑеÑиÑе задивÑÑÑÑÑе дÑевни гÑад ХангзÑоÑ. Ðило да Ñе Ñ Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°ÑÑ ÑоÑизонÑа, ваÑиÑаÑиÑа кинеÑке кÑÑиÑе ÑÑане, или УÐÐСÐРбаÑÑине Ñ Ð¥Ð°Ð½Ð³Ð·ÑоÑ, пÑипÑемиÑе Ñе да запаÑени и ÑÑваÑаÑÑ ÑÑпомене за живоÑ.
ÐкÑ_пÑ03

ÐÐ°Ñ Ð¡Ð¼ÐµÑÑÐ°Ñ Ñ Ð¨Ð°Ð½Ð³Ð°ÑÑ

 • ÐодеÑни ÑеÑвиÑиÑаÑи апаÑÑмана, две одвоÑене Ñобе по апаÑÑманÑ
 • Са базеном, ÑеÑеÑаном и ÑÑлÑга пÑаÑа ÑÑбÑа
 • 24/7 безбедноÑÑи, пÑиваÑни пÑиÑÑÑп каÑÑиÑа и ÐаÑед заÑедниÑа
 • 3 минÑÑа Ñода од Ðа ÐУ Ðиао меÑÑо ÑÑаниÑи
 • 5 минÑÑа Ñода од Тиан Ðи Фанг, локалне ÑавÑемене ÑмеÑноÑÑи и занаÑа ÑÑжиÑÑÑ
 • 8 минÑÑа Ñода од ÑÑанÑÑÑког конÑеÑиÑе, Ðлд СÑангÑаи ÐиÑÑÑиÑÑ
Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

Great ideas often are born while studying in environments that foster innovation and that drive the will to do things differently. No better place for this to happen than the world’s most preeminent a ... Pročitajte više

Great ideas often are born while studying in environments that foster innovation and that drive the will to do things differently. No better place for this to happen than the world’s most preeminent academic institution, the University of Oxford. Oxford Bright Scholars developed out of many conversations after late night walks home from the old libraries in Oxford, its founders having been in the process of reading for their degrees. United by a passion for education, we recognised that there were gaps in knowledge and sought to find ways to fill them in the most academically and culturally enriching way. Pročitajte manje
London , Shangaј + 1 Više Manje